Софтуер за придобиване на DATASINK

datasink 100 софтуер за събиране на данни и статистически анализ

ДАННИ 100©

Едноканален софтуер за събиране на данни за придобиване
по отделни измервателни уреди

Събиране на данни от: манометри, микрометри, преобразуватели на позицията, термометри, енкодери, отвори за измерване на измерване, висотомери, измерватели на разстояния, везни, датчици на въртящия момент, натоварващи клетки или друг измервателен уред, оборудван с изход на данни 

Придобиване, базирано на време, с натискане на бутон или с външен сигнал

Генериране на тенденции и статистическо разпределение на извадките

Възможност за генериране както на визуални, така и на физически аларми

Известяване на аларми за отдалечени устройства (SMS, електронна поща)

Повече информация….

ДАННИ Х©

Многоканален софтуер за събиране на данни от измервателни уреди 

Събиране на данни от: микрометри, датчици за положение, термометри, енкодери, отвори за измерване на отвори, висотомери, измерватели на разстояния, везни, датчици на въртящия момент, натоварващи клетки или всякакъв друг измервателен уред, оборудван с изходни данни, където е необходимо да се придобият повече физически величини едновременно. 

Придобиване, базирано на време, с натискане на бутон или с външен сигнал

Генериране на тенденции и статистическо разпределение на извадките

Възможност за генериране както на визуални, така и на физически аларми

Известяване на аларми за отдалечени устройства (SMS, електронна поща)

Повече информация….

DATASINK партида©

Многоканален софтуер за събиране на данни за контрол на производството с последователни процедури

Събиране на данни от: измервателни уреди, микрометри, преобразуватели на позицията, термометри, енкодери, отвори за измерване на измерване, висотомери, измерватели на разстояния, везни, датчици на въртящия момент, натоварващи клетки или всякакъв друг измервателен уред, оборудван с изходни данни, където е необходимо да се получат серия от измервания с процедура последователно.

Придобиване с натискане на бутон или с външен сигнал

Генериране на тенденции и статистическо разпределение на извадките

Възможност за генериране както на визуални, така и на физически аларми

Известяване на аларми за отдалечени устройства (SMS, електронна поща)

Повече информация….

Какви са разликите между

DATASINK 100, DATASINK X и DATASINK BATCH?

ДАННИ 100 той е предназначен да решава прости приложения за събиране на данни, работещи на един инструмент. Данните за инструмента могат да бъдат получени на програмируемо време (може да бъде веднъж на секунда, веднъж на всеки 15 минути или веднъж на ден, въз основа на направеното програмиране) или да бъдат получени по искане на оператора (чрез натискане на клавиш на клавиатура или педал) или чрез външен сигнал (реле ', бутон, PLC).

Какъвто и метод на придобиване, данните се въвеждат в списък на прогресивните стойности и се сравняват с предварително определените прагове на допустима отклонение.

Ако стойността е в диапазона на отклонение, системата я съхранява в локалната база данни.

Ако стойността е извън допустимия диапазон или ако е в диапазона преди алармата, системата може да бъде програмирана да генерира известия (предупреждения) или физически аларми (визуални, акустични или на външни релета).

Възможно е да се следи в реално време броят на придобитите стойности, минималната максимална средна стойност, придобита, дисперсионната стойност (сигма) и статистическите коефициенти на процеса (Cp и Cpk).

Всички стойности, съхранявани в базата данни, могат да се разглеждат както в тенденционен формат (тенденция на процеса), така и по отношение на разпределение на придобитите стойности (гауссова дистрибуция).

Базата данни може да бъде експортирана в Excel или CSV формат за използване от софтуер на трети страни.

ДАННИ Х Това е естествената еволюция на софтуера DATASINK 100, ориентиран към многоканално придобиване (т.е. използване на множество измервателни уреди, сензори и датчици едновременно).

Софтуерът DATASINK X няма ограничения нито по отношение на броя канали за придобиване, нито на свързващи измервателни уреди, нито на физически разстояния между различните точки на измерване.

Друга важна характеристика на DATASINK X е способността да извършва математически операции върху придобитите данни чрез генериране на „виртуални канали за придобиване“, получени в резултат на математическото изчисление на физическите канали за придобиване (на практика е възможно да се изчисли средната стойност на физическите канали, придобити и да се изпълняват върху нея статистически контрол).

DATASINK партида той е предназначен да използва пълния потенциал на DATASINK X (многоканално придобиване с възможност за изчисляване на придобитите канали), но е ориентиран към контрола върху производството на отделни обекти. В действителност, докато DATASINK X придобива всички активни канали едновременно (създавайки своеобразна снимка на състоянието на процеса в даден момент), DATASINK BATCH придобива серия от физически степени, като извършва последователност от предварително определени операции.

Типичният случай е контролирането на обекти с ръчни инструменти: първо може да се използва манометър за определяне на ширината и дължината на детайла, след това микрометър за определяне на диаметъра, а след това баланс за определяне на теглото му. Всички събрани данни представляват "набор" от мерки, които трябва да бъдат сравнени с определени прагове на допустими отклонения и ако всички те попадат в рамките на производствените спецификации, е възможно да се валидира контрола.

Също така в този случай е възможно да се извършват изчисления на предварително определени физически степени (psi може да извършва изчисления на средни стойности, пикови пикове или тригонометрични изчисления).

Сравнение на версиите

 ДАННИ 100ДАННИ ХDATASINK партида
Брой свързващи инструменти1няма ограничениеняма ограничение
Управление на придобиването, основано на времето  неразполагаем
Управление на придобиването с предимствонеразполагаемнеразполагаем 
Придобиване от EDAC модули   
База данни във формат RDR   
База данни във Excel формат   
CSV база данни  
Възможност за известяване на отдалечени аларми